Genootschap voor Geschiedenis

Bijdragen en documenten

De inwoners van Brugge tot na de Moerlemaye (1280 – 1282): een prosopografische databank

Deze databank is opgesteld in het kader van een masterscriptie (L. BERVOETS, Een wereld in verandering: de sociale structuur van de stedelijke maatschappij te Brugge in de twaalfde en dertiende eeuw. Een prosopografische studie van de Bruggelingen tot 1280 - Masterscriptie Universiteit Gent, 2015). De databank is een verzameling van de namen van Bruggelingen die terug te vinden zijn in bronnen tot net na de Moerlemaye (een opstand in Brugge in de jaren 1280-1281). In de databank zijn ook namen opgenomen uit de eerste stadsrekening van Brugge (1281-1282). De voornaamste focus van de gegevens eindigt in het jaar 1280, maar er zijn ook gegevens toegevoegd van de jaren 1281 en 1282, vandaar de dubbele eindperiode. De databank wordt hier voorgesteld in twee vormen: in access en in excel. De excelfile geeft een lange lijst van alle namen met de gegevens erbij. De accessdatabank stelt u in staat op een meer geavanceerde manier te zoeken en te filteren op namen, data, bronnen,… Het bijbehorende artikel in de Handelingen 155/1 (2018) p. 3-40 (verschenen in juni 2018) bevat alle nodige informatie omtrent de databank en het onderzoek dat aan de basis ervan ligt.

Diefstal uit nood: kaarten

Bij het artikel van Tijl LABEEUW, 'Diefstal uit nood, "onvoorzien zijnde van alle middelen"...' (Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 156 (2019), blz. 335-378), zijn twee kaarten gevoegd met respectievelijk de woningen van de daders en van de slachtoffers. Deze kaarten zijn hier in groter formaat en in kleur raadpleegbaar en te downloaden.

 

Bijschrift Kaart 1: GIS-projectie op de Poppkaart (1865) van alle geregistreerde woningen van alle daders tussen 1846 en 1866.

 

Bijschrift Kaart 2: GIS-projectie op de Poppkaart (1865) van alle geregistreerde woningen van de opgetekende, in Brugge wonende slachtoffers.

 

Bron: BRUGGE, Stadsarchief, Verzameling Kaarten & plannen, P.C. Popp, Bruges, 1865 (digitaal raadpleegbaar via: http://www.kaartenhuisbrugge.be/Kaart); Huizen: BRUGGE, Stadsarchief, Bevolkingsregisters, 1846-1866 (digitaal raadpleegbaar via: http://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank)

Bijlagen bij het boek van Heidi Deneweth: Goede muren maken goede buren (Brugge, 2020)

Het boek Goede muren maken goede buren. Verbouwingen en buurtleven in Brugge (1500-1800) van Heidi DENEWETH - uitgegeven door het Genootschap voor Geschiedenis in 2020 - is voornamelijk gebaseerd op deel drie (van vijf) van haar proefschrift: Huizen en mensen. Wonen, verbouwen, investeren en lenen in drie Brugse wijken van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw (Brussel 2008 - onuitgegeven doctoraatsverhandeling VUB), dat ter inzage is in de bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel en in de leeszaal van het Stadsarchief van Brugge. In het proefschrift is al het bronnenmateriaal verwerkt in bijlagen en kaarten. Om de lezers van het boek Goede muren… de mogelijkheid te bieden dit materiaal verder te exploreren of het als comparatief materiaal in hun eigen onderzoek te betrekken, wordt hier een selectie van bijlagen aangeboden. Het is aanbevolen om de kaarten in de correcte context van het boek te interpreteren.